سرپرست و موسس گروه تئاتر يرما

رضا گوران

رضا گوران (متولد ١٣٥٨)

سرپرست و موسس گروه تئاتر يرما

دانش آموخته رشته ژنتيك گياهى از دانشگاه تهران
دانشجوى انصرافى رشته ادبيات نمايشى از دانشگاه هنر و معمارى

كارگردان تئاتر و سينما
مدرس بازيگرى و كارگردانى

كارگردانى:
-فيلم بلند سركوب ١٣٩٧
( نامزد بهترين فيلم در جشنواره يونيورسال فيلم)
-فيلم نيمه بلند راه طولانى ١٣٩٥

كارگردانى:
-نمايش مده آ سال ٢٠١٥
(تهيه و اجرا شده در كشور استونى)

-شب آوازهايش را ميخواند سال ٢٠١٥
(كانديد جايزه بهترين كارگردانى،و بهترين بازيگر مرد و بهترين بازيگر زن و بهترين پوستر و بروشور و دريافت جايزه بهترين طراحى صحنه از جشنواره بين المللى تئاتر فجر)

-مرداب روى بام
(سال ٢٠١٤)

-هملت سال ٢٠١٣
(جايزه بهترين طراحى صحنه و بهترين طراحى لباس و نامزد بهترين بازيگر مرد و بهترين بازيگر زن از جشنواره بين المللى تئاتر فجر)

-جاده طولانى مارپيچ
(سال ٢٠١٢)

-ابرهاى پشت حنجره سال ٢٠١٠
( جايزه بهترين نمايشنامه و بهترين طراحى صحنه و نامزد بهترين بازيگر زن و بهترين بازيگر مرد از جشنواره بين المللى تئاتر فجر و دريافت جايزه بهترين كارگردانى از انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر به عنوان بهترين كارگردان زير ٤٠ سال ايران)

-داستان يك پلكان ٢٠٠٩
(برنده جايزه بهترين كار تجربى سال در ارديبهشت تئاتر ايران)

-نمايش آدم آدم است تهيه و اجرا شده در كشور هلند
(سال ٢٠٠٩)

-نمايش يرما سال ٢٠٠٨
( كانديداى جايزه بهترين كارگردانى و بهترين طراحى صحنه و بهترين بازيگرى زن و بهترين نمايش از جشنواره بين المللى فجر)

-ميخوام بخوابم سال ٢٠٠٦
(جايزه بهترين كارگردانى)

-اجراى نمايشنامه آرامش از نوع ديگر نوشته ى تام استوپارد سال ٢٠٠١
( كانديد بهترين طراحى صحنه و بهترين بازيگر زن و برنده جايزه بهترين طراحى صحنه از جشنواره دانشجويى فجر)

-نمايش شب آوازهايش را ميخواند سال ٢٠٠٣
( كانديد جايزه بهترين بازيگر مرد و بهترين بازيگر زن و بهترين كارگردانى و طراحى صحنه و برنده جايزه ى بهترين كارگردانى و بهترين بازيگر مرد و بهترين بازيگر زن از جشنواره دانشجويى فجر )

-طراحى صحنه نمايش آرتيگوشه به نويسندگى و كارگردانى محمد ميرعلى اكبرى سال ٢٠١٧
(برنده جايزه بهترين طراحى صحنه از ديد منتقدان و برنده جايزه بهترين طراحى صحنه از ديد داوران در اولين دوره جشنواره سراسرى ماه)

-برگزارى كارگاه هاى بازيگرى در شهرهاى كهكيلويه و بوير احمد، اصفهان و بندرعباس در سال هاى ١٣٩٠تا ١٣٩٢

-نويسنده ى فيلمنامه ى فيلم ساز كوچك به كارگردانى كاوه سجادى حسينى سال ٢٠٠٥

-نويسنده سريال هاى تلويزيونى
-نويسنده نمايش هاى راديويى
-نائب رييس كانون كارگردانان خانه تئاتر
-مدرس دانشكده تئاتر اراك
-مدرس دانشكده سينما و تئاتر

-داور جشنواره فجر بخش مسابقه ايران
-عضو هيئت انتخاب جشنواره بخش مسابقه ايران
-دو دوره عضو هيئت انتخاب جشنواره تئاتر فجر بخش مسابقه ايران
-يك دوره داور جشنواره فجر بخش مسابقه ايران
-داور جشن نمايشنامه نويسى خانه تئاتر
-داور مسابقه ادبيات نمايشى كشورهاى عضو اِكو